Selecteer een pagina

Beleidsplan | Stichting Dutch African Badger

Beleidsplan

beleidsplan stichting dutch african badger goedgekeurd anbi doelHieronder vindt u de beleidsplanrichtlijnen van de Stichting Dutch African Badger (ANBI document). Er wordt verwezen naar artikelen uit ons handvest.
Dit is een vijfjarenbeleidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en zo nodig wordt aangepast. Wijzigingen zullen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden doorgevoerd. Als er niets wordt gewijzigd, blijft het huidige beleid actief.

Wettelijke doelstelling
Hieronder vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

Artikel 2.

 1. Het is het doel van de Stichting om het bewustzijn van natuurbehoud onder schoolkinderen in townships in Zuid-Afrika te vergroten en al datgene te bereiken wat daar direct of indirect mee te maken heeft of daartoe bevorderlijk is, alles in de ruimste zin van het woord.
 2. De Stichting dient het algemeen belang.
 3. Dit is een stichting zonder winstoogmerk en heeft geen commerciële belangen.
 4. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
   • Direct onderwijs op scholen
   • Het doel zo breed mogelijk realiseren via landelijke en lokale campagnes, eventueel in samenwerking met andere organisaties.
   • Fondsenwerving en subsidie ​​aanvragen

Bestuursbeleid
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor het eerst bij motie benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

  • Er is geen meerderheid van familieleden in het bestuur.
  • De voorzitter heeft een onafhankelijk gezag, de overige leden hebben gezamenlijk gezag.
  • Geen van de leden van het bestuur mag het vermogen van de stichting als eigen vermogen hebben.
  • Geen van de leden heeft een vetorecht. Bestuursbesluiten worden alleen genomen met een directe meerderheid van geldige stemmen.
  • Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per zes maanden.

Bestuursleden
Dhr. A.R. van der Klis – Founder en Voorzitter
Dhr. R.D. Hartog – Secretaris
Dhr. M.J. Dekker – Penningmeester

Financieel beleid
Stichting Dutch African Badger is volledig afhankelijk van externe financiering (donaties, giften en subsidies). Het boekjaar van Stichting Afrikaanse Das loopt van januari tot en met december. Aan het einde van het boekjaar sluit de penningmeester de boeken. De jaarrekening wordt opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de opgaven en keurt ze goed door ze te ondertekenen en verleent kwijting aan de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht op de website gepubliceerd.

Beloningsbeleid
Stichting Dutch African Badger heeft geen betaalde medewerkers. Het bestuur en het personeel voeren hun taken onbetaald uit. Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen als deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of verrichte werkzaamheden.

De paragrafen van het Statuut, opgesteld door de notaris over de financiën zijn toegevoegd.

Artikel 4.5
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 13.6
Een eventueel tegoed van de ontbonden stichting wordt besteed aan een openbare dienstinstelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor openbare dienst is en die een soortgelijk doel heeft.