a

BELEIDSPLAN IN HOOFDLIJNEN 
STICHTING DUTCH AFRICAN BADGER

Onderstaand vindt u de hoofdlijnen uit het beleidsplan van Stichting Dutch African Badger (ANBI-document). Er zal af en toe worden verwezen naar een artikel uit onze statuten.
Het beleidsplan is voor 5 jaar geschreven maar zal elk jaar bekeken worden en zo nodig worden herzien. Het al dan niet herzien zal worden gedaan binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar. Indien er niets gewijzigd wordt blijft het huidige beleid actief.

Statutaire doelstelling
Onderstaand vindt u de statutaire doelstelling, zoals vastgelegd in de statuten, opgesteld door de notaris.

Artikel 2.

 • De stichting heeft ten doel de vergroting van de bewustwording van behoud van natuur bij kinderen op scholen in townships in Zuid-Afrika en het verrichten van al datgene, wat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 
 • De stichting dient het algemeen belang.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk en heeft niet het behartigen van commerciële belangen tot doel.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  directe voorlichting op scholen, het zo breed mogelijk uitdragen van het doel via landelijke en lokale campagnes eventueel in samenwerking met andere organisaties, het werven van fondsen en aanvragen van subsidies

Bestuursbeleid
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de eerste maal bij de akte benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

 • Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur.
 • De voorzitter is alleen zelfstandig bevoegd, de overige leden gezamenlijk.
 • Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen.
 • Geen van onze bestuursleden hebben een Vetorecht. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 • Het bestuur komt minimaal één maal per half jaar samen voor een vergadering.

Bestuur
Dhr. A.R. van der Klis – Voorzitter
Dhr. R.D. Hartog – Secretaris
Dhr. M.J. Dekker – Penningmeester

Financieel beleid
Stichting Dutch African Badger is volledig afhankelijk van externe gelden(donaties, giften en subsidies).Het boekjaar van Stichting Dutch African Badger loopt van januari tot december. Aan het einde van het boekjaar wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Beloningsbeleid
Stichting Dutch African Badger heeft geen betaalde krachten. Het bestuur en hun medewerkers doen hun werk geheel onbezoldigd.Het bestuur kan alleen een onkostenvergoeding krijgen mits deze in verhouding staat tot de gemaakte kosten en/of werkzaamheden.

Ter aanvulling de paragrafen uit de Statuten, opgesteld door de notaris, aangaande de financiën.

Artikel 4.5
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 13.6
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeven van een algemeen nut beogende instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Stichting Dutch African Badger

Barbaralaan 206

4834 SM Breda

The Netherlands
Arnoud van der Klis
(+31) 06 51 08 26 96

info@dutchafricanbadger.com

Beleidsplan Dutch African Badger

Copyright 2019 | Dutch African Badger